Home » Job Listings » NY-Sözleşmeli Sekreter

Job: NY-Sözleşmeli Sekreter

If you’ve registered with us previously, please login now. If you’d like to register, please click the ‘Register’ link below.: : Register | Forgot your password?
Title NY-Sözleşmeli Sekreter
Location New York
Job Information

New York Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği’ne 1 adet Sözleşmeli Sekreter alınacağını açıkladı. Alınacak personele ait şartlar ve istenen belgeleri içeren bilgiler şu şekilde:

NY Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğinde gorevlendirilmek uzere bir adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna personel alınacaktır.

Başvuru, istenen evrakın bir dilekçe ekinde eksiksiz olarak posta yoluyla “Turkish Education Attache Office,
Attn: Personel Alımı, 825 3rd Avenue 5th Floor New York, NY 10022
” adresine gönderilmesi şeklinde yapılacaktır.

Başvurusu uygun görülen adaylar mülakata çağrılacaktır. Başvuru evrakının en geç 23 Ocak 2015 tarihinde Ataşeliğe ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra Ataşeliğe ulaşan başvuru evrakı ile elektronik ortamda gönderilen başvuru evrakı dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartlar:

1-) En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak (Yükseköğrenim yapmış olmak tercih sebebidir)

2-) Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türk vatandaşları için ise İngilizce dilini iyi düzeyde biliyor olmak

3-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4-) Türk Ceza Kanununun 53 ünci maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

5-) Askerlik durumu itibarıyla

  • Askerlikle ilgisi bulunmamak
  • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
  • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

6-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek özrü veya akıl hastalığı bulunmamak

7-) Yazışma yapabilecek niteliklere sahip olmak

😎 İyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek

Başvuruda istenen belgeler:

1-) Dilekçe

2-) Özgeçmiş (Tıklayınız)

3-) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (Tıklayınız)

4-) Mezuniyete dair diploma örneği ve tasdikli Türkçe tercümesi

5-) İngilizce dilini bildiğine dair belge (Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisini bildiğine dair belge)

6-) T.C. Uyruklular için tasdikli nüfus cüzdanı örneği, yabancı uyruklular için tasdikli kimlik kartı

7-) Aile nüfus kayıt örneği

😎 Vesikalık fotoğraf (2 adet)

9-) Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan

10-) Pasaport fotokopisi

Apply Now